گام ها و اقدامات اجتماع محور تسهیلگری

درخواست حذف این مطلب
پیشنهاد می شود که در پروژه های اجتماعی محور با یک تحلیل وضعیت کار را آغاز کنیم که خود شامل شناخت اولیه اجتماع و اشخاص و مطلعین کلیدی تحلیل دست اندرکاران و احیاناً یک نیازسنجی اولیه است. سپس با فراخواندن افراد و منابع برای حل مشکلات و پاسخ به نیازها بسیج اجتماعی صورت خواهد گرفت و نیروهایی که به این فراخوان پاسخ بدهند و داوطلب همکاری در طرح باشند را باید سازماندهی کرد تا از طریق آنها اقدام به برنامه ریزی و اجرای طرح نمود. همچنین لازم است فرآیند کار و اثرات آن پایش و ارزشی شوند.